Persondatapolitik

Generelt

For at kunne servicere vores ansatte, foreninger og gæster i huset modtager Jetsmark Idrætscenter oplysninger om disse, hvilke af og til kan karakteriseres som personoplysninger. Personoplysninger omfatter alle informationer vedrørende en identificerbar fysisk person. Det kan fx være oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr., medlemsnummer og oplysninger om restancer m.v.

Jetsmark Idrætscenter behandler disse personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovens regler, god databehandlerskik og de retningslinjer, der fremgår af denne persondatapolitik.

Jetsmark Idrætscenter forbeholder sig retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Behandling af oplysninger

Jetsmark Idrætscenter kan behandle, herunder registrere, systematisere og videregive oplysninger, hvis: 

  1. Du har givet udtrykkeligt samtykke hertil, eller
  2. Hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som du er part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale.
  3. Hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Det vil sige, at du i visse tilfælde vil blive bedt om at give samtykke. I andre tilfælde vil Jetsmark Idrætscenter kunne indsamle og behandle oplysningerne om dig uden dit samtykke, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af aftalen, eller nødvendigt ud fra en konkret hensynsafvejning. Det kunne bl.a. være oplysninger til brug for behandling af fakturaer og lignende.

Jetsmark Idrætscenter’s tilsigtede anvendelse af oplysningerne.

I langt de fleste tilfælde vil Jetsmark Idrætscenter allerede være i besiddelse af de oplysninger, vi har brug for. I visse tilfælde vil vi dog have brug for at indhente yderligere oplysninger, bl.a. har vi brug for dit  konto.nr., fx i forhold til lønudbetaling til personale eller hvis kunder/leverandører ønsker tilgodehavender udbetalt til din Bank konto.

 Jetsmark Idrætscenter indhenter og videregiver oplysninger til Inddrivelsesmyndighed som led i inddrivelse af udeståender, jf. gældsinddrivelsesloven § 2, stk. 5 og 6.

Adgang til oplysninger, rettelser og indvendinger.

Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har om dig. Hvis det viser sig, at oplysningerne er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget.

Jetsmark Idrætscenter sletter eller anonymiserer de indsamlede oplysninger og data, når de ikke længere er relevante for Jetsmark Idrætscenter.

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke til behandling af persondata og/eller gøre indsigelse mod, at Jetsmark Idrætscenter behandler oplysninger om dig.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet over de data og oplysninger, Jetsmark Idrætscenter er i besiddelse af vedrørende dig, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Links

Jetsmark Idrætscenter’s hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider. Jetsmark Idrætscenter har ingen kontrol med indholdet på tredjemands hjemmesider og er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders persondatapolitik eller de persondata, de udtrykkeligt eller automatisk måtte indsamle.

Den brug, du foretager af sådanne hjemmesider, er undergivet de pågældende tredjemænds betingelser og vilkår, herunder deres regler om persondata. Vi opfordrer dig til at læse disse.

Ejeroplysninger

Jetsmark Idrætscenter
Bredgade 140
9490  Pandrup
Tlf.: 98 24 75 55
Mail: post@jetsmarkhallen.dk